І. Обща информация 

 

Методическо обединение „Природни науки и екология"


   Обучението по природни науки – физика, химия и биология като профилиращи предмети в ПМГ датира от далечната 1984 година (физика), по-късно през 1990 година (биология и химия). Днес като профилиращи предмети се изучават биология и химия.
От тогава и до днес, за успешната подготовка и реализация на нашите ученици в областите на естествените науки, работи усърдно и всеотдайно екип от преподаватели с висока професионална квалификация.
І. ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Учителите към методическо обединение - природни науки в ПМГ "Акад. Сергей Корольов" гр. Благоевград са осем на брой:
Преподаватели по Биология и здравно образование
1. Бойка Ленин Катранджиева - старши учител, IV ПКС
2. Милена Гетова Голева
3. Галя Искрева - старши учител, II ПКС
Преподаватели по Химия и опазване на околната среда
1. Илонка Каракичева – старши учител, ІІ ПКС, носител на Почетно звание „Неофит Рилски"
2. Гергана Шопова – старши учител, ІІ ПКС
3. Александра Шекерлийска - старши учител, ІІІ ПКС
Преподаватели по Физика и астрономия
1. Ирина Андонова – главен учител, ІІ ПКС
2. Радослав Митков – старши учител
3. Милена Методиева Славкова
Всички учители от обединението имат образователна степен „Магистър" и непрекъснато повишават квалификацията си.
ІІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ в работата на Методическото обединение
1. Повишаване качеството на обучението и подготовка на учениците.
2. Повишаване квалификацията на учителите на училищно ниво.
3. Професионална ориентация на учениците .
4. Участие и достойно представяне на учениците в състезания, олимпиади, защита на проекти идр.
5. Подобряване взаимодействията с родителите на учениците, застрашени от отпадане от училище.
ІІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
1. Усвояване на учебното съдържание според Държавните образователни изисквания.
2. Провеждане на квалификационни форми на училищно и извънучилищно ниво, с цел подобряване методиката на преподаване, проверка и оценка на знанията.
3. Формиране на положително отношение към природни и общочовешки ценности и стимулиране на техните прояви и добродетели.
4. Интерактивно-ориентирано обучение по природни науки. Компютърът в обучението. Използване на интернет. Работа с проекти, есета по физика, химия, биология и др.
5. Засилване на здравно-екологичните аспекти на обучението, формиране на умения за здравословен и природосъобразен начин на живот.
6. Задълбочаване на междупредметните връзки и прилагане на единни педагогически изисквания към учениците при подготовката им за постигане на необходимите професионални компетенции и покриване на ДОИ.
7. Развиване на интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща професионална реализация.
8. Възпитаване на активна гражданска позиция към екологичните проблеми, възникващи в развитието на съвременното технологично – информационно общество.
9. Развиване на познавателните способности на учениците и изграждане на определен стил на мислене чрез разкриване на причинно-следствени връзки между изучаваните свойства на физичните, химичните и биологичните обекти и чрез решаване на разнообразни по вид физични, химични и биологични задачи.
В ПМГ „Акад. Сергей Корольов" обучението по природни науки е разделено на две форми – задължителна подготовка и профилирана подготовка. По този начин учениците получават задълбочени познания в областите биология, химия и физика.
За реализирането на поставените цели и задачи, преподавателите от Обединението работят не само в предвидените от учебните програми часове по учебните предмети, но и в редица проекти.
Работа по проекти:
1. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания", модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически. олимпиади" :
• Химия и опазване на околната среда – 10 клас – ръководител – Ал. Шекерлийска;
• Химия и опазване на околната среда – 11 – 12 клас – ръководител – Г. Шопова
• Биология и здравно образование - 9 и 12 клас - Б. Катранджиева
2. „Занимания по интереси":
• Клуб по интереси - „ Химия +" – ръководител Ил. Каракичева;
Традиционно наши ученици ежегодно се класират за участие в Националните кръгове на олимпиадите по Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, и са сред първите на Национални състезания по физика, което е резултат от съвместната работа и усилия на преподавателите и техните ученици.
Благодарение на придобитите знания по природни науки, наши ученици са лекари в Германия, Англия и България, учат електроника в Хонконг и ядрена физика в Америка.