• A-
  • A
  • A+

file0033 new

     Кабинетът по химия това е образователно пространство за обучение по предмета, за провеждане на извънкласни мероприятия, за организиране на учебно-изследователски дейности на учениците, за провеждане на реални и виртуални химични експерименти.

     Целта на кабинета по химия е създаване на условия за формиране на творчески личности, притежаващи задълбочени знания, способни към саморазвитие и самореализация, на практически умения да планират, провеждат експерименти, да предвиждат резултатите от тях.

     Кабинетът позволява рационално използване на урочното време, а това съдейства за повишаване качеството на знанията на учениците.

     Етапи за реализиране на концепцията за развитието на кабинета по химията

1. Информатизация на кабинета по химия

- 2015 – 2016 учебна година – мултимедийно оборудване

- 2018 – 2020 година – оборудване и използване на интерактивна дъска в урочната и извънурочна работа; създаване на единна информационна среда на обучение в кабинета;

2. Научно – методическо обезпечение на кабинета по химия

- 2018 – 2019 учебна година – създаване на система за съхраняване на дидактически материали -  презентации, постери, доклади, реферати, колекции и модели   с цел използването им в последващи години; поставяне начало на учебно – методически комплекс – учебници, учебни помагала, методически ръководства, конкурсни варианти от олимпиади, състезания и др.

3. Кабинетът по химия като методически център

- съвместна методическа работа с учителите от методическото обединение;

4. Обезпечаване безопасността на учениците

- осъществяване на мероприятия, формиращи у учениците навици за безопасно поведение и правила за действие в екстремни ситуации;

- оформяне на кът по техника за безопасност, правила за работа в химична лаборатория;

     Химичен експеримент с най-добър педагогически ефект може да бъде проведен единствено и само в добре оборудвана лаборатория. За съжаление, такава  липсва в учебното заведение. Ще се търсят възможности за създаване на лаборатория в рамките на наличната материална база.

 

Търсене в сайта:

За връзка с нас

 

Училищното настоятелство обявява кампания за набиране на средства за участие в състезания на ученици от ПМГ "Акад. Сергей Корольов"

IBAN: BG05IABG74581000914001
BIC: IABGBGSF, ASSET BANK, Благоевград