В ПМГ „Акад. С. П. Корольов“ информатиката и ИТ са заложени като профилиращи предмети в учебния план на паралелките с природоматематически и технологичен профил.

 

   Преподаватели в Методическо обединение Информатика и ИТ са:
1. Спаска Ангелова – председател на МО, старши учител с I ПКС
2. Христина Василева – главен учител с II ПКС
3. Красимир Стоянов – ръководител ИКТ с IV ПКС
4. Константина Бучинска - старши учител с II ПКС
5. Ирина Малешевска - старши учител с II ПКС
6. Донка Георгиева - старши учител с IV ПКС
7. Емилия Николова - Д-р по методика на обучението по математика и информатика
8. Пепа Стоянова - старши учител с III ПКС
9. Десислава Станоева - старши учител с IV ПКС
10. Петрана Давчева - - старши учител с IV ПКС
11. Константин Парашкевов - старши учител с IV ПКС
12. Димитър Стойчев - старши учител с V ПКС
13. Мария Севдинова – учител

   Учителите по информатика и ИТ в ПМГ провеждат съвременен учебен процес, базиран на използването на най-новите информационни и комуникационни технологии, създават и използват електронни ресурси в различни образователни портали, платформи, класни стаи, персонализирани социални мрежи и др. За своята успешна професионална дейност, преподавателите от обединението участват в обучения, семинари и квалификационни курсове.
   Важен фактор за качественото обучение е добрата материално-техническа база, с която ПМГ разполага. Обучението по информатика и ИТ се извършва в 8 съвременно оборудвани компютърни кабинети. Всички компютри в учебните зали са свързани към локална мрежа и Интернет. За нуждите на учебния процес е осигурен лицензиран и свободно разпространен софтуер.

   В ПМГ „Акад. С. Корольов" предметите информатика и информационни технологии са профилиращи предмети в учебния план на паралелки с профил софтуерни и хардуерни науки, математически, природоматематически и технологичен профил.

   Съобразно новите учебни програми и ДОИ (Държавните образователни изисквания) учениците изучават следните модули и теми:

 - Компютърни системи и архитектури

 - Компютърни мрежи и услуги
 - Програмиране на С++
 - Програмиране на Visual Studio С#
 - Компютърна графика
 - Уеб дизайн
 - Приложни програми
 - Обработка и анализ на данни - електронни таблици
 - Информационни системи и бази от данни
 - Мултимедия
 - д-р.

 

 

План за работата на методическото обединение по информатика и ИТ за учебната 2019/2020 г. - ТУК