• A-
  • A
  • A+

В ПМГ „Акад. С. П. Корольов“ информатиката и ИТ са заложени като профилиращи предмети в учебния план на паралелките с природоматематически и технологичен профил.

 

   Преподаватели в Методическо обединение Информатика и ИТ са:
1. Спаска Ангелова – председател на МО, старши учител с I ПКС
2. Христина Василева – главен учител с II ПКС
3. Красимир Стоянов – ръководител ИКТ с IV ПКС
4. Константина Бучинска - старши учител с II ПКС
5. Ирина Малешевска - старши учител с II ПКС
6. Донка Георгиева - старши учител с IV ПКС
7. Емилия Николова - Д-р по методика на обучението по математика и информатика
8. Пепа Стоянова - старши учител с III ПКС
9. Десислава Станоева - старши учител с IV ПКС
10. Петрана Давчева - - старши учител с IV ПКС
11. Константин Парашкевов - старши учител с IV ПКС
12. Димитър Стойчев - старши учител с V ПКС
13. Мария Севдинова – учител

   Учителите по информатика и ИТ в ПМГ провеждат съвременен учебен процес, базиран на използването на най-новите информационни и комуникационни технологии, създават и използват електронни ресурси в различни образователни портали, платформи, класни стаи, персонализирани социални мрежи и др. За своята успешна професионална дейност, преподавателите от обединението участват в обучения, семинари и квалификационни курсове.
   Важен фактор за качественото обучение е добрата материално-техническа база, с която ПМГ разполага. Обучението по информатика и ИТ се извършва в 8 съвременно оборудвани компютърни кабинети. Всички компютри в учебните зали са свързани към локална мрежа и Интернет. За нуждите на учебния процес е осигурен лицензиран и свободно разпространен софтуер.

   В ПМГ „Акад. С. Корольов" предметите информатика и информационни технологии са профилиращи предмети в учебния план на паралелки с профил софтуерни и хардуерни науки, математически, природоматематически и технологичен профил.

   Съобразно новите учебни програми и ДОИ (Държавните образователни изисквания) учениците изучават следните модули и теми:

 - Компютърни системи и архитектури

 - Компютърни мрежи и услуги
 - Програмиране на С++
 - Програмиране на Visual Studio С#
 - Компютърна графика
 - Уеб дизайн
 - Приложни програми
 - Обработка и анализ на данни - електронни таблици
 - Информационни системи и бази от данни
 - Мултимедия
 - д-р.

 

 

План за работата на методическото обединение по информатика и ИТ за учебната 2019/2020 г. - ТУК

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.