Катедра Обществени науки към ПМГ е представена от професионалисти със съвременен подход към хуманитарната проблематика.

        57569377 318134128870491 9116947299925229568 n  

Катедра Обществени науки към ПМГ е представена от професионалисти със съвременен подход към хуманитарната проблематика.

     Методическото обединение по Обществени науки работи усърдно за оптимизирането на учебното съдържание и използването на подходящи методи на педагогическо взаимодействие между ученик и учител за формиране на личностна култура у подрастващите. Учителите от обединението работят по проекти, финансирани от Европейския съюз за напреднали и талантливи ученици и традиционно учениците заемат първи места в областта на състезания и олимпиадите по съответните науки. Всяка година ученици на ПМГ затвърдяват позициите си на Национални, Европейски и Международни олимпиади и състезания по „География и икономика" и Национални олимпиади и състезания по „История и цивилизация" и „Философия".
За своята успешна професионална дейност, преподавателите от обединението участват в обучения, семинари, квалификационни курсове.
     I. Учителите към методическо обединение – обществени науки в ПМГ „Акад. Сергей Корольов" гр. Благоевград са осем на брой.
     Преподаватели по география и икономика:
• Ваня Стоева – старши учител; II ПКС, носител на Почетно отличие „Неофит Рилски"
• Васил Пандурски – учител; V ПКС
• Чанко Чанев - учител
     Преподаватели по история и цивилизация:
• Елена Смилкова – старши учител; V ПКС
• Анжела Вълкова – старши учител; III ПКС;
• Флорика Велева – старши учител; III ПКС
     Преподаватели по философски цикъл и гражданско образование:
• Павлин Славов – старши учител; II ПКС; носител по Почетното отличие „Неофит Рилски";
• Даниела Стоилкова – учител; V ПКС;
• Чанко Чанев - учител
     ІІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ в работата на Методическото обединение
1. Повишаване качеството на обучението и подготовка на учениците.
2. Повишаване квалификацията на учителите на училищно ниво.
3. Професионална ориентация на учениците.
4. Участие и достойно представяне на учениците в състезания, олимпиади, защита на проекти и др.
     ІІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
1. Усвояване на учебното съдържание според Държавните образователни изисквания.
2. Провеждане на квалификационни форми на училищно и извънучилищно ниво, с цел подобряване методиката на преподаване, проверка и оценка на знанията.
3. Формиране на положително отношение към природни и общочовешки ценности и стимулиране на техните прояви и добродетели.
4. Задълбочаване на междупредметните връзки и прилагане на единни педагогически изисквания към учениците при подготовката им за постигане на необходимите професионални компетенции и покриване на ДОИ.
5. Развиване на интереса на учениците към обществените науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща професионална реализация.
6. Възпитаване на активна гражданска позиция към различни проблеми, възникващи в развитието на съвременното технологично – информационно общество.

     В ПМГ „Акад. Сергей Корольов" обучението по обществени науки е разделено на две форми – задължителна подготовка и профилирана подготовка. По този начин учениците получават задълбочени познания в областите география, история и философия.
За реализирането на поставените цели и задачи, преподавателите от Обединението работят не само в предвидените от учебните програми часове по учебните предмети, но и в редица проекти.

     Работа по проекти:
1. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания", модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади":
• География и икономика – ръководител Ваня Стоева;
• История и цивилизация – ръководител Флорика Велева;
• Философия – ръководител Павлин Славов;
2. „Занимания по интереси":
• Клуб по интереси – „Добротворци" – ръководител Даниела Стоилкова
• Клуб по интереси – Театрално ателие „Птиците" и клуб „Дебати" – ръководител Павлин Славов

57821662 348604392315832 3741214143164710912 n

filosofia