І. Обща информация 

 

Методическо обединение „Природни науки и екология"


     Обучението по природни науки – физика, химия и биология като профилиращи предмети в ПМГ датира от далечната 1984 година (физика), по-късно през 1990 година (биология и химия). Днес като профилиращи предмети се изучават биология и химия.
От тогава и до днес, за успешната подготовка и реализация на нашите ученици в областите на естествените науки, работи усърдно и всеотдайно екип от преподаватели с висока професионална квалификация.

І. ПРЕПОДАВАТЕЛИ

     Учителите към методическо обединение - природни науки в ПМГ "Акад. Сергей Корольов" гр. Благоевград са седем на брой:

 Преподаватели по Биология и здравно образование

1. Бойка Ленин Катранджиева - старши учител, IІІ ПКС
2. Милена Гетова Голева - учител
3. Любомира Емилова Петкашева – учител

 Преподаватели по Химия и опазване на околната среда

1. Илонка Георгиева Каракичева – старши учител, ІІ ПКС, носител на Почетно звание „Неофит Рилски"

2. Гергана Миткова Шопова – старши учител, ІІ ПКС, носител на Почетно звание „Неофит Рилски"

3. Александра Иванова Шекерлийска - старши учител, ІІІ ПКС

 Преподаватели по Физика и астрономия

1. Радослав Иванов Митков – учител
2. Милена Методиева Славкова – учител

     Всички учители от обединението имат образователна степен „Магистър" и непрекъснато повишават квалификацията си.

 ІІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ в работата на Методическото обединение

1. Повишаване качеството на обучението и подготовка на учениците.

2. Повишаване квалификацията на учителите на училищно ниво.

3. Професионална ориентация на учениците.

4. Участие и достойно представяне на учениците в състезания, олимпиади, защита на проекти и др.

5. Подобряване взаимодействията с родителите на учениците, застрашени от отпадане от училище.

 ІІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

1. Усвояване на учебното съдържание според Държавните образователни изисквания.

2. Провеждане на квалификационни форми на училищно и извънучилищно ниво, с цел подобряване методиката на преподаване, проверка и оценка на знанията.

3. Формиране на положително отношение към природни и общочовешки ценности и стимулиране на техните прояви и добродетели.

4. Интерактивно-ориентирано обучение по природни науки. Компютърът в обучението. Използване на интернет. Работа с проекти, есета по физика, химия, биология и др.

5. Засилване на здравно-екологичните аспекти на обучението, формиране на умения за здравословен и природосъобразен начин на живот.

6. Задълбочаване на междупредметните връзки и прилагане на единни педагогически изисквания към учениците при подготовката им за постигане на необходимите професионални компетенции и покриване на ДОИ.

7. Развиване на интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща професионална реализация.

8. Възпитаване на активна гражданска позиция към екологичните проблеми, възникващи в развитието на съвременното технологично – информационно общество.

9. Развиване на познавателните способности на учениците и изграждане на определен стил на мислене чрез разкриване на причинно-следствени връзки между изучаваните свойства на физичните, химичните и биологичните обекти и чрез решаване на разнообразни по вид физични, химични и биологични задачи.

     В ПМГ „Акад. Сергей Корольов" обучението по природни науки е разделено на две форми – задължителна подготовка и профилирана подготовка. По този начин учениците получават задълбочени познания в областите биология, химия и физика.

     За реализирането на поставените цели и задачи, преподавателите от Обединението работят не само в предвидените от учебните програми часове по учебните предмети, но и в редица проекти.

 Работа по проекти:

 1. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания", модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически. олимпиади" :

 • Химия и опазване на околната среда – 8 клас – ръководител –Ил. Каракичева;

• Химия и опазване на околната среда – 9 клас – ръководител – Ал. Шекерлийска;

• Химия и опазване на околната среда – 10 клас – ръководител – Г. Шопова;

• Биология и здравно образование - 10 клас - Б. Катранджиева;

• Физика и астрономия – 11 и 12 клас – Р. Митков

 2. „Занимания по интереси":

 • Клуб по интереси - „ Химията в задачи" – ръководител Ил. Каракичева

• Клуб по интереси - „ Химията плюс" – ръководител Ал. Шекерлийска

• Клуб по интереси „Астрономия" – ръководител М. Славкова

     Традиционно наши ученици ежегодно се класират за участие в Националните кръгове на олимпиадите по Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Физика и астрономия, и са сред първите на Национални състезания по физика и химия, което е резултат от съвместната работа и усилия на преподавателите и техните ученици.

     Благодарение на придобитите знания по природни науки, наши ученици са лекари в Германия, Англия и България, учат електроника в Хонконг и ядрена физика в Америка.