• A-
  • A
  • A+

І. Обща информация 

Учителите към методическо обединение - природни науки в ПМГ “Акад. С. П. Корольов” гр. Благоевград са осем на брой

Биология и здравно образование:

Вася Евтимова – старши учител с ІІ – ри клас квалификация

Василка Ангелова – старши учител с V –ти клас  квалификация

Галя Искрева  - старши учител 

 

Физика и астрономия:

Ирина Андонова – главен учител  с V –ти клас  квалификация

 

Химия и опазване на околната среда:

Илонка Каракичева - старши учител с ІІ – ри клас квалификация

Гергана Шопова - старши учител с ІІ – ри клас квалификация

Александра Шекерлийска - старши учител с ІІІ – ти клас квалификация.

 

ІI. Цел:

 

Оптимизиране на учебното съдържание по физика, химия, биология и използване на подходящи методи на педагогическо взаимодействие между учител и ученик с цел придобиване от учениците на система от знания ( по физически, химични и биологични) и общологически умения, както и формиране на ценностни качества, методи на познаване, позволяващи на учениците да проявят активна гражданска позиция и творчески подход при разрешение на възникнали проблеми.

 

ІІI. Основни задачи:

 

1.Формиране и усъвършенстване на уменията на учениците да анализират, сравняват и провеждат експерименти, да предвиждат резултатите от тях, дао решават логически и изчислителни задачи.

2.Развиване на познавателните способности на учениците и изграждане у тях на определен стил на мислене чрез разкриване на причинно-следствени връзки между изучаваните свойства на физичните, биологичните и химчните обекти и чрез решаване на разнообразни по вид физични,  химични и биологични задачи

3.Усъвършенстване на умението за прилагане на знания в нови ситуации от учениците, както и стимулиране у тях на желание за самостоятелно получаване на такива.

4.Формиране на научен светоглед, съвременна информация и организирана култура, необходими за адекватно поведение в глобализиращия се свят.

5.Формиране на умения у учениците за прилагането на знания от други предмети при разкриване същността и особеностите на процеси и явления, при изучаването на свойствата на веществата.

6.Формиране на умения за здравословен и природосъобразен начин на живот.

7.Възпитаване на активна гражданска позиция към екологичните проблеми, възникващи в развитието на съвременното технологично – информационнно общество.

8.Развиване на интереса на учениците км природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща професинолна реализация.

9.Конструктивно отношение към културните различия в демократичното общество.

Утвърждаване на културна толерантност, сътрудничество и ненасилие в учениците.

В ПМГ „Акад. С. П. Корольов“ обучението по природни науки е разделено на две форми – задължителна подготовка и профилирана подготовка. По този начин учениците получават  задълбочени познания в областите биология, химия и физика.

Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдещата професионална реализация.

Наши ученици благодарение на придобитите знания по природни науки са лекари в Германия, Англия и България; учат електроника в Хонконг и ядрена физика в Америка.

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива.

Екипа от преподаватели е високо квалифициран.  

 План за работа на методическо обединение Природни науки за учебната 2017/2018 година - ТУК

 

Награда за отлично представяне в международен детски фестивал - ТУК

39 национална олимпиада по биология и здравно образование - ТУК

Седмица на природните науки в ПМГ - ТУК

Национална олимпиада по физика - ТУК

От Галилей до Церн - ТУК

 

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежева човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и састезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.