• A-
  • A
  • A+

след 4 клас

 Регламент за прием на ученици

 в ПМГ „Акад. Сергей Корольов“ – Благоевград след

 завършен IV клас за учебната 2017/2018г.

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 Чл. 1. (1) С тoзи регламент се определят редът и условията за Държавния план-прием в V клас в ПМГ „Акад. Сергей Корольов" за учебната 2018/2019 година.
(2) Регламентът е разработен на основание чл.38, ал.3 от ЗПУО в съответствие с чл.50 и Раздел IV от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование..
Чл. 2. Регламентът се приема от Педагогическия съвет и се съгласува с Обществения съвет на Гимназията.
Чл. 3. Регламентът и дейностите, свързани с прилагането му, се утвърждават със заповед на директора на гимназията.

  II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА

 Чл. 4. (1) Право на участие в приема в V клас в ПМГ „Акад. Сергей Корольов" има всеки ученик, който:
1. успешно е завършил началния етап на основно образование;
2. се е явил на Националното външно оценяване в IV клас;
(2) Ученик има право да участва в класирането за прием по ал.1, когато се е явил на поне две от състезанията по чл. 5 точка 1.
Чл. 5. (1) Състезанията, с резултатите от които може да се участва при класирането, са:
1. Областен кръг на олимпиадата по математика – 03.02.2018 г.;
2. Областен кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру" – 17.03.2018 г.;
3. Пролетни математически състезания за ученици – 31.03.2018 г.;
4. Математическо състезание „Питагор" за ученици от IV клас – 28.04.2018 г.;
(2) състезанията по ал.1 са определени от Педагогическия съвет на ПМГ „Акад. Сергей Корольов".

III. БАЛООБРАЗУВАНЕ И КЛАСИРАНЕ

 Чл. 6. (1) Балът за класиране се образува от:
1. точките, получени на Националното външно оценяване по математика;
2. успеха, изчислен като средноаритметична стойност след превръщането на оценките по учебните предмети, изучавани в задължителни и избираеми учебни часове от удостоверението за завършен начален етап на основно образование, превърнат в точки;
3. броя на точките от двата най-високи индивидуални резултата измежду постигнатите на математическите състезания, посочени в чл.5, ал.1, след умножение със съответния коефициент съгласно чл.8.
(2) Оценките от ал.2, т.2 се превръщат в точки съгласно чл.9, ал.10 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
Чл. 7. Точките, които участват в класирането, съгласно чл.6, ал.1, т.3, се получават, като резултатът на ученика от всяко състезание се умножи със съответен коефициент.
Чл. 8. (1) Коефициентите за посочените в чл.5, ал.1 състезания са:
1. областен кръг на олимпиадата по математика – 315/Rmax;
2. областен кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру" – 180/Rmax;
3. Пролетни математически състезания за ученици IV – VIII клас, 315/Rmax;
4. математическо състезание „Питагор" за ученици от IV клас – 280/Rmax;
(2) Rmax за всички състезания по ал.1 е максималният брой точки, който може да бъде постигнат според регламента на съответното състезание.
(3) Точките, които се получават по чл.8, са с точност 0,01.
Чл. 9. В класирането за прием участват ученици, които са:
1. подали заявление до директора на ПМГ „Акад. Сергей Корольов"– Благоевград, в което са посочили своето желание;
2. представили копия на документите за резултатите от състезанията и/или олимпиадата;
3. представили копие на удостоверение за завършен начален етап;
4. представили копие от документ с резултата от Националното външно оценяване по математика.
Чл.10. Класирането се извършва в низходящ ред от училищна комисия, определена със заповед на директора.
Чл.11. В случай, че има кандидати с бал, равен на бала на последния приет, и с броя им се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от състезанието по чл. 5, ал.1, т.1.
Чл. 12. Ако след класирането по чл. 11 все още се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от състезанието по чл. 5, ал.1, т.4.
Чл. 13. Ако след класирането по чл. 12 все още се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от състезанието по чл. 5, ал.1, т.3.
Чл. 14. Ако след класирането по чл. 13 все още се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от състезанието по чл. 5, ал.1, т.2.
Чл. 15. При прилагане на чл.11, чл.12, чл.13 или чл.14 точките от състезание, на което ученикът не е участвал, се приемат 0 (нула) точки.
Чл. 16. Над утвърдения брой ученици в държавния план-прием може да се приемат:
(1) Близнаци, когато поне един от тях е приет по реда на този Регламент и отговаря на условията по чл.4.
(2) Ученик с двама починали родители при заявено от него желание и ако отговаря на условията по чл. 4.
Чл. 17. Дейностите по приемането на документи, класирането и записването се извършват съгласно заповед на министъра на образованието и науката.
Чл. 18. Приемът се извършва до 15 юли 2018 г.
Регламентът е приет на заседание на Педагогическия съвет от 22.11.2017 г. и е съгласуван с Обществения съвет.

 Забележка: Обявените в чл.5 състезания ще се проведат в сградата на ПМГ „Акад. Сергей Корольов", като в сайта ще бъде обявен срок за записване за всяко от тях.

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежева човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и састезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.