• A-
  • A
  • A+

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

 7klasВъншно оценяване и кандидатстване след 7 клас за учебната 2018/2019 година
      

 

 

 

 

 

 

Компютрите са нашето настояще и бъдеще. Животът е немислим без съвременните информационни технологии, без новите програмни продукти. Общуваме с целия свят във виртуалното пространство, получаваме всякаква информация, непрекъснато се усъвършенстваме чрез компютърните технологии.

 

Утвърден прием за учебната 2018/2019 година на пмг "акад. сергей корольов"

съгласно заповед РД-06-384/30.03.2018 г.


1. Софтуерни и хардуерни науки с английски език

/две паралелки/

 

Профилиращи предмети:

         1. Информатика;

         2. Информационни технологии;

               
        

2. МатематиЧЕСКИ  ПРОФИЛ С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

/ДВЕ ПАРАЛЕЛКИ/

 

Профилиращи предмети:

         1. Математика;

         2. Информатика;

               

3. МатематиЧЕСКИ ПРОФИЛ С НЕМСКИ ЕЗИК

/ЕДНА ПАРАЛЕЛКА/

 

Профилиращи предмети:

          1. Математика;

          2. Информатика;

             

4. ПРИРОДНИ НАУКИ С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

/ЕДНА ПАРАЛЕЛКА/

 

Профилиращи предмети:

         1. Биология;

         2. Химия;

      

         Балообразуването за прием в ПМГ "Акад. Сергей Корольов" за всички паралелки е утроената оценка от Националното външно оценяване (НВО) по математика + оценката от НВО по Български език и литература (БЕЛ) + оценките по БЕЛ и математика от свидетелството за завършен 7-ми клас.

 

      Как се прилагат информационните технологии в природните науки, ще научите, като кандидатствате в ПМГ!!!

     Как ще изучавате информационни технологии, приложими в природните науки, трябва да знаете много и  за географията и биологията. Това ще стане, като кандидатствате в ПМГ!!!

     Сериозен акцент в обучението в ПМГ е изучаването на чужди езици - АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И РУСКИ.

     Езиковото обучение е приоритетно в ПМГ, защото чуждите езици позволяват свобода в общуването, те са средство за нови възможности, за нови приятели по света, за запознаване с други култури и разширяване на кръгозора. Езиковите умения повишават самочувствието и са предпоставка за успешна кариера.

          Обучението по специалните предмети се провежда от учители  с висока квалификация. Обучението по хуманитарните предмети също е на много високо ниво. Учениците на ПМГ се представят отлично на национални и международни олимпиади и състезания не само в областта на природо-научните дисциплини, но също и в областта на хуманитарните науки, изкуствата и спорта.

ЗАЩО ИЗБИРАМ ДА УЧА В ПРИРОДО - МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАД. С. П. КОРОЛЬОВ"

·      В ПМГ се изучават съвременни информационни технологии и актуални програмни продукти;

·      В ПМГ има висококвалифицирани преподаватели по всички учебни дисциплини;

·      В ПМГ се изучават английски и немски като профилиращи предмети, а като втори чужд език - руски, английски и немски. Учениците се класират на призови места на олимпиадите по съответните езици, участват в състезания и постигат високи резултати / Кеймбридж, Гьоте институт/;

·      В ПМГ съществува многообразие от профилиращи предмети:математика, информатика, информационни технологии, биология, химия, физика и география;

·      В ПМГ профилиращ предмет е български език и литература, което предполага отлична подготовка за Държавния зралостен изпит;

·      Учениците на ПМГ са първенци в национални и международни състезания по математическа лингвистика.

·      В ПМГ съществува възможност за развиване на Вашите таланти чрез извънкласни дейности, работа по проекти - ученически парламент, Коледно шоу, ученически „Антинагради", седмици на всички КОО, Ученическо самоуправление и др.;

·      Възпитаниците на ПМГ се реализират успешно във всички университети в България и чужбина и остават приятели за цял живот!

 

 ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г. - ТУК

       

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.